096 742 8888/ 093 600022

ទស្សនៈវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

” គាំទ្រអតិថិជនរបស់ខ្លួន អោយជោគជ័យក្នុងជំនួញ តាមរយៈសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ            ​ក្រម​សីលធម៌ និងរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសង្គម ”

 បេសកកម្ម

” ផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកមានចំណូលទាប នៅជនបទជាយក្រុង ក្នុងការពង្រីក/បង្កើតមុខរបររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនកំរិតជីវភាព និង សុខដុមភាពក្នុងគ្រួសារ តាមរយៈការបង្កើនចំណូល ”

គោលដៅ

” អតិថិជនរីកចំរើន ស្ថាប័នរីកចំរើន សង្គមរុងរឿង តាមរយៈសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប ”

ពាក្យស្លោក

” ជោគជ័យជាមួយគ្នា “